presentation of accepted submitted academic paper at the Norwegian Anthropology Associations annual conference held at the University of Oslo, May 2008.

Paperet ble presentert i arbeidsgruppen "refleksive feltarbeidspraksiser og forestilte felleskap - eksempler fra visuell antropologi, kunst og materiell kultur" ledet av Arnd Schneider og Cecilie Øien.

Call for papers:
I kjølvannet av debatten som fulgte utgivelsen av boken Writing Culture på 1980 og tidlig 1990 tall, har det vært en rekke forsøk på å finne tilnærminger til det vanskelige spørsmålet om representasjon i antropologien. Disse debattene har stort sett gitt seg utslag i eksperimentering med litterær form i antropologiske tekster. Spørsmål knyttet til det visuelle og taktile, eller mer generelt de sanselige og materielle aspekter av feltarbeidspraksiser og representasjonen av disse som akademisk produkter (som tekst eller i annen form), har på den annen side bare nylig blitt definert som forskningsfelt innen faget. Dette er tydelig i visuell antropologi, men også gjennom den store fremveksten av antropologiske studier av sansene, materiell kultur og kunst.

Disse tilnærmingene tilbyr nye måter å konseptualisere antropologisk kunnskapsproduksjon, gjennom hvordan man tenker om samhandlingen mellom antropologer og deres informanter eller samarbeidspartnere. Metodologisk og epistemologisk sett foreslår vi at nye perspektiver på disse prosessene og relasjonene er uvurderlige ettersom det er gjennom disse – i form av kulturell tilpasning og læring – at antropologer til syvende og sist skaper begreper, forestillinger, og representasjoner av 'samfunn og felleskap'. Det er således gjennom de erfaringer og relasjoner man får gjennom feltarbeidet at antropologisk forskning og dens representasjoner i all hovedsak blir skapt.

Til arbeidsgruppen ønsker vi bidrag som utforsker disse kontaktpunktene eller berøringsflatene, spesielt fra de som arbeider innen visuell antropologi, materiell kultur og kunstantropologi. Innlegg kan gis i form av paper, eller paper kombinert med en multimedia presentasjon (film, lyd, fotografier eller objekter).